Contact us

Xinhui Kangyu Control Systems Engineering Inc.

Address:GuiFeng Hightech VIllage,Ximen Road,Xinhui District,Jiangmen City,Guangdong.529100 CN

Website:www.chinakangyu.com

Telephone:+86 750-6318857 6318580

Fax:+86 750-6318900

E-mail:sale@chinakangyu.com